Δικαιολογητικά


Αίτηση
• Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας
• Φωτοτυπία άδειας ικανότητας οδήγησης αυτοκινήτου ή βεβαίωση ιατρικής εξέτασης
Υπεύθυνη δήλωση
• Δύο ατομικές φωτογραφίες
Εξουσιοδότηση