Δικαιολογητικά


Αίτηση
Υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη με το γνήσιο υπογραφής)
Εξουσιοδότηση (θεωρημένη με το γνήσιο υπογραφής)
• Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας
• Φωτοτυπία άδειας ικανότητας οδήγησης αυτοκινήτου ή βεβαίωση ιατρικής εξέτασης
• Δύο (02) ατομικές φωτογραφίες
• Ψηφιακό αρχείο φωτογραφίας καλής ανάλυσης